Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

dippi
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
what matters most is
how well you
walk through the
fire.
Charles Bukowski, “How Is Your Heart?” (via calidae)
Reposted fromtonightless tonightless viaciarka ciarka

February 15 2019

dippi
dippi
Reposted frombluuu bluuu viainspirations inspirations
dippi
3028 28d0 500
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka
dippi
dippi

January 30 2019

dippi
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viaciarka ciarka
dippi
8330 87bd 500
Reposted fromnyaako nyaako
dippi
dippi
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianyaako nyaako

November 09 2018

dippi
1802 8b64 500
Reposted fromkicak kicak viakissgirlmart kissgirlmart
dippi
8488 8361
Reposted fromonlyman onlyman viainspirations inspirations
dippi
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viainspirations inspirations
dippi
Reposted frommrrru mrrru viaciarka ciarka

October 30 2018

dippi
dippi
dippi
dippi
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaciarka ciarka
dippi
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl